Privacyverklaring

Op grond van de Europese Verordening, genaamd algemene verordening gegevensverwerking (AVG), is Stichting Ichthusreizen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Ichthusreizen is een christelijke, interkerkelijke, non-profit reisorganisatie. Sinds 1997 worden er vakantiereizen naar het buitenland georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. 

 

Contactgegevens

AVG Coördinator Ichthusreizen
T.a.v. Mattie van Woudenbergh
Oud Aa 37B
3621 LA Breukelen
mvanwoudenbergh@ichthusreizen.nl
https://www.ichthusreizen.nl
Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Ichthusreizen ontvangt van iedereen die gegevens bij ons achterlaat, zoals gasten, vrijwilligers, reisleiders, dominees en coördinerende verpleegkundigen.
Welke persoonsgegevens verzamelt Ichthusreizen?
Stichting Ichthusreizen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:
a. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
b. Telefoonnummer
c. Geboortedatum
d. Geslacht
e. E-mailadres
f. Kerkgenootschap
g. Pasfoto
h. Contactpersoon incl. telefoonnummer
i. Huisarts
j. Vakantiebestemmingen
k. Beroep vrijwilligers en werkervaring
Stichting Ichthusreizen kan ook bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Hieronder vallen gegevens zoals gezondheidsgegevens die voor deelname of uitvoering van activiteiten noodzakelijk zijn.
Stichting Ichthusreizen verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dit niet in strijd is met de wet.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2019

 

Waarvoor gebruikt Ichthusreizen uw gegevens?
Ichthusreizen gebruikt uw persoonsgegevens voor:
o Het verstrekken van informatie over activiteiten van Ichthusreizen met betrekking op de
reizen welke Ichthusreizen organiseert.
o Om de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden aan onze gasten, tijdens de Ichthusreizen,
bewaren en gebruiken wij uw medische gegeven. De gegevens worden slechts gedeeld met
hen die direct betrokken zijn bij uw reis.
o Een goede verdeling en belasting tijdens de reizen kunnen creëren t.a.v. vrijwilligers en
gasten
De persoonsgegevens worden vernietigd wanneer u als gast 10 jaar niet meer bent mee geweest met
één van onze reizen. De gegevens van vrijwilligers worden t/m 15 jaar na laatste deelname bewaard
en daarna vernietigd.

 

Foto’s
Tijdens de reizen of bijeenkomsten, georganiseerd door Ichthusreizen, worden er foto’s gemaakt
door Ichthusreizen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van u vooraf zullen er geen foto’s geplaatst
worden op publieke uitingen zoals websites, sociale media, flyers, folders of advertenties waarop
personen direct of indirect te identificeren zijn. Op elk moment kan een gegeven toestemming voor
het gebruik van uw foto(’s) ingetrokken worden.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld
Ichthusreizen gebruikt uw gegevens alleen intern voor eigen activiteiten. Uw persoonsgegevens
worden gedeeld met:
o Het bestuur en de webbeheerder
o Reisleider, coördinerend verpleegkundige en dominee van de reis waarvoor u zich
aangemeld heeft
o Vrijwilligers van de reis waarvoor u zich hebt aangemeld
Ichthusreizen verhuurt, verkoopt, deelt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij in
deze privacyverklaring genoemd. Wanneer u zelf toestemming hebt gegeven kan Ichthusreizen u
(persoons)gegevens delen met derden.

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen en beveiligd?
Uw gegevens bewaren wij in een beveiligde databank van de website. Deze gegevens zijn alleen
toegankelijk voor de daarvoor geautoriseerde personen zoals de webbeheerder en het bestuur.
Daarnaast hebben de reisleider en coördinerend verpleegkundige voor een periode vanaf
aanmelding van de reis tot 1 maand na de reis inzicht in de persoonsgegevens van de gasten en
vrijwilligers ten aanzien van de reis waarvan zij reisleider of coördinerend verpleegkundige zijn.
o De gezondheidsgegevens van de gasten worden tijdens de informatiedag alleen verstrekt aan
de personen die deze gegevens nodig hebben voor de directe hulpverlening en verzorging
van de gasten van de desbetreffende reis.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2019
o Tijdens de informatiedag wordt er uitdrukkelijk door de reisleider benoemd dat deze
gegevens weer vernietigd dienen te worden na afloop van de vakantie door gasten en
vrijwilligers.

 

Bewaartermijn
Ichthusreizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de
verwerking. Na afloop van de bewaartermijnen gaat Ichthusreizen over tot het vernietigen van de
persoonsgegevens.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
o Recht op informatie:
U hebt het recht op duidelijke en begrijpelijke uitleg over de verwerking van uw
persoonsgegevens en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. Deze kunt u
terugvinden in deze privacyverklaring
o Recht op inzage:
U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in uw persoonsgegevens die wij
van u hebben.
o Recht op correctie:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen als deze
onjuist en/of verouderd zijn. Bij onvolledigheid kunnen uw gegevens op verzoek aangevuld
worden.
o Recht op verwijdering:
U hebt het recht om uw gegevens gedeeltelijk of volledig te laten verwijderen.
Voor verzoeken van bovengenoemden dient u een schriftelijk verzoek te sturen naar:
AVG Coördinator Ichthusreizen
T.a.v. Mattie van Woudenbergh
Oud Aa 37B
3621 LA Breukelen
mvanwoudenbergh@ichthusreizen.nl
Aanvragen worden uiterlijk binnen 30 dagen verwerkt.
Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij
Stichting Ichthusreizen of bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Aansprakelijkheid
Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Ichthusreizen zich in om zo goed als mogelijk aan
haar zorgplicht betreffende gegevensbeveiliging te voldoen. De website van Ichthusreizen kan
verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. Ichthusreizen is
op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de
privacywetgeving. Ichthusreizen acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door
betrokkene(n) indien Ichthusreizen niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. De
Laatst bijgewerkt op 26-01-2019
aansprakelijkheid van Ichthusreizen zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in
het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

 

Vragen
Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze privacyverklaring? Neem dan contact op
met de AVG coördinator van Ichthusreizen.